Γενικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (GTC) για διαδικτυακά μαθήματα ECDU:

1. Πεδίο εφαρμογής
Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (GTC) ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ της ECDU.EU (εφεξής «Παροχέας») και των συμμετεχόντων στο διαδικτυακό μάθημα (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Με την παραγγελία του διαδικτυακού μαθήματος, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

2. Πεδίο εφαρμογής υπηρεσιών
Ο πάροχος παρέχει στον συμμετέχοντα το online μάθημα που έχει κλείσει, συμπεριλαμβανομένου όλου του περιεχομένου του μαθήματος. Το διαδικτυακό μάθημα περιλαμβάνει περιεχόμενο βίντεο, υλικό κειμένου, ασκήσεις και, εάν είναι απαραίτητο, άλλο εκπαιδευτικό υλικό.

3. Σύναψη σύμβασης
Με την παραγγελία του διαδικτυακού μαθήματος, ο συμμετέχων κάνει μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης. Η σύμβαση συνάπτεται μόλις ο πάροχος επιβεβαιώσει την παραγγελία του συμμετέχοντος.

4. Δικαίωμα υπαναχώρησης
Δεδομένου ότι το διαδικτυακό μάθημα διατίθεται αμέσως μετά την παραγγελία και ο συμμετέχων αποκτά άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του μαθήματος, το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 356, παράγραφος 5 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) λήγει. Λεπτομέρειες για το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να διαβάσετεΕΔΩ .

5. Πνευματικά δικαιώματα και χρήση
Το περιεχόμενο του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο και άλλου υλικού, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελεί ιδιοκτησία της ECDU.EU. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια πρόσβαση ή άλλη χρήση του περιεχομένου του μαθήματος απαιτεί τη ρητή γραπτή άδεια της ECDU.EU.

6. Ευθύνη
Ο πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση του περιεχομένου του μαθήματος ή τεχνικά προβλήματα. Η χρήση του περιεχομένου του μαθήματος γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντος.

7. Ευθύνη και ευθύνη για την αντιμετώπιση περιεχομένου ασφαλείας

Σε μέρη των διαδικτυακών μαθημάτων, ο πάροχος καλύπτει κρίσιμα θέματα ασφάλειας, όπως η χρήση του KALI Linux και των σχετικών λεγόμενων «εργαλείων hacking».

Αυτό το περιεχόμενο εξυπηρετεί τον μοναδικό σκοπό της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης σχετικά με την ασφάλεια πληροφορικής. Ο πάροχος τονίζει ρητά ότι οι πληροφορίες και τα εργαλεία που παρέχονται δεν αποσκοπούν σε καμία περίπτωση να ενθαρρύνουν την παράνομη ή ανήθικη χρήση.

Ο συμμετέχων αποδέχεται ότι το περιεχόμενο ασφαλείας που καλύπτεται στο μάθημα είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή επιθέσεων, παράνομων δραστηριοτήτων ή άλλων ανήθικων πράξεων. Η χρήση αυτών των πληροφοριών και εργαλείων είναι αποκλειστικά ευθύνη του συμμετέχοντος.

Ο πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή νομικές συνέπειες που προκύπτουν από ακατάλληλη ή ανεύθυνη χρήση του περιεχομένου ασφαλείας που καλύπτεται στο μάθημα. Ο συμμετέχων ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που έχει αποκτήσει με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η διδασκαλία του περιεχομένου ασφάλειας σε αυτό το μάθημα έχει σκοπό να προωθήσει τη συνειδητοποίηση της σημασίας της ασφάλειας πληροφορικής και να βοηθήσει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε αυτόν τον τομέα. Ο πάροχος σάς ενθαρρύνει ρητά να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να διατηρήσετε την ακεραιότητα και την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

8. Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις
Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα κοινοποιούνται στον συμμετέχοντα εγκαίρως. Θεωρούνται αποδεκτές εάν ο συμμετέχων δεν αντιταχθεί εγγράφως εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση.

9. Τελικές διατάξεις
Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εάν μεμονωμένες διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καταστούν ανενεργές, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων παραμένει ανεπηρέαστη. Ο τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση είναι η έδρα του παρόχου.

Με την παραγγελία του διαδικτυακού μαθήματος, ο συμμετέχων αποδέχεται αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική ακύρωσης της ECDU.EU.

ECDU.EU
Breitensteinstrasse 6a
85598 Baldham/Vaterstetten