Η Εθνική Ένωση Νόμιμων Ιατρών Ασφάλισης Υγείας (KBV) έχει ορίσει μια ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή ασφάλειας πληροφορικής για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στη Γερμανία. Αυτό το σύνολο κανόνων αναπτύχθηκε για να διασφαλίσει την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών των ασθενών και την ακεραιότητα των συστημάτων πληροφορικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ως εταιρεία κυβερνοασφάλειας, κατανοούμε σε βάθος αυτές τις οδηγίες και είμαστε καλά προετοιμασμένοι να βοηθήσουμε τις εταιρείες να συμμορφωθούν με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Τι περιλαμβάνει η πολιτική ασφάλειας πληροφορικής της KBV;

Η πολιτική ασφάλειας πληροφορικής της KBV εστιάζει σε ορισμένα βασικά στοιχεία για την προστασία των δεδομένων ασθενών και τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος:

  1. Διαχείριση κινδύνου : Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ολοκληρωμένες αξιολογήσεις κινδύνου και στρατηγικές μετριασμού.

  2. Έλεγχος πρόσβασης : Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου για να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής.

  3. Ακεραιότητα δεδομένων : Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης των δεδομένων.

  4. Προστασία δεδομένων : Τα δεδομένα ασθενών πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταδίδονται με ασφάλεια.

  5. Συντήρηση συστήματος : Θα πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικές ενημερώσεις και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής για να διατηρούνται τα συστήματα ασφαλή.

Τα βασικά στοιχεία της πολιτικής ασφάλειας πληροφορικής

Η KBV German IT Security Policy είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δεδομένων ασθενών και τη διατήρηση της ακεραιότητας των συστημάτων πληροφορικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η τήρηση αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών είναι ζωτικής σημασίας για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, όχι μόνο για την αποφυγή κυρώσεων αλλά και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των ασθενών. Με έναν αποκλειστικό συνεργάτη κυβερνοασφάλειας, η διαχείριση της πολυπλοκότητας αυτών των πολιτικών γίνεται πιο διαχειρίσιμη.

Η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη στην παροχή της τεχνογνωσίας και της υποστήριξης που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η ιατρική σας περίθαλψη παραμένει ασφαλής και συμμορφούμενη, παρέχοντας ηρεμία τόσο σε εσάς όσο και στους ασθενείς σας.

Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας στρατηγικής είναι προφανή: σε περίπτωση αστοχίας συστήματος ή άλλης καταστροφής, οι εταιρείες μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και να συνεχίσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες - χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο για την αποκατάσταση των χαμένων δεδομένων.

Κατά την υλοποίηση ενός εφεδρικού αντιγράφου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες πτυχές: για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να διασφαλίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά το σύστημα. Επιπλέον, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να ασφαλίζεται σε πολλαπλές τοποθεσίες, προκειμένου να προστατεύεται ακόμη και σε περίπτωση τοπικών αστοχιών.

Sicherheit Arztpraxis für die IT Sicherheitsrichtlinie

Προστατέψτε την ιατρική σας επιχείρηση

Μιλήστε με τους ειδικούς μας και μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τώρα λογικά μέτρα ασφάλειας πληροφορικής.

Επικοινωνία