• Μόνιμη παρακολούθηση των συστημάτων και 24ωρη υποστήριξη

  • Τα δεδομένα του ασθενούς σας είναι διπλά ασφαλισμένα

  • Ασφάλεια πληροφορικής από τον αξιολογητή

Ασφάλεια πληροφορικής στο ιατρείο

Η ανάγκη για εφαρμογή της κυβερνοασφάλειας στις ιατρικές πρακτικές

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, όπου η τεχνολογία μεταμορφώνει τις πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης, οι ιατρικές πρακτικές εκτίθενται όλο και περισσότερο σε απειλές από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο. Με ευαίσθητα δεδομένα ασθενών και κρίσιμες ιατρικές πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (EHR) και συνδεδεμένες συσκευές, είναι σημαντικό οι ιατρικές εγκαταστάσεις να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια πληροφορικής.

Θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους οι ιατρικές πρακτικές πρέπει να εφαρμόζουν ισχυρά μέτρα κυβερνοασφάλειας για την προστασία των ασθενών τους, τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και την ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στην υγειονομική περίθαλψη. Τα ιατρεία αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες προσωπικών πληροφοριών (PII), συμπεριλαμβανομένων ιατρικού ιστορικού, διαγνώσεων και στοιχείων επικοινωνίας. Η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας πληροφορικής, όπως ισχυρή κρυπτογράφηση, έλεγχοι πρόσβασης και τακτικά αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, συμβάλλει στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα αρχεία ασθενών. Η προστασία του απορρήτου των ασθενών όχι μόνο διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. HIPAA στις ΗΠΑ), αλλά επίσης ενισχύει την εμπιστοσύνη των ασθενών στο ιατρικό ίδρυμα.

Πρόληψη παραβίασης δεδομένων

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης έχει γίνει ένας ελκυστικός στόχος για εγκληματίες στον κυβερνοχώρο λόγω των πολύτιμων πληροφοριών που περιέχει. Οι παραβιάσεις δεδομένων μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως οικονομικές απώλειες, νομικές συνέπειες, ζημιά στη φήμη και σε κίνδυνο την περίθαλψη των ασθενών. Με την εφαρμογή ισχυρών μέτρων κυβερνοασφάλειας, οι ιατρικές πρακτικές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων και κυβερνοεπιθέσεων. Οι τακτικές αξιολογήσεις ασφάλειας, η παρακολούθηση δικτύου και τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών επιτρέπουν τον προληπτικό εντοπισμό και την αποκατάσταση των τρωτών σημείων και βελτιώνουν τη συνολική ασφάλεια.

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
Πέρα από τα δεδομένα των ασθενών, οι ιατρικές πρακτικές μπορεί επίσης να κατέχουν πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία, όπως ερευνητικά αποτελέσματα, ιδιόκτητες θεραπείες ή καινοτομίες ιατρικών συσκευών. Τα μέτρα κυβερνοασφάλειας προστατεύουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία από κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διασφαλίζοντας ότι οι ιατρικοί οργανισμοί μπορούν να συνεχίσουν να καινοτομούν και να συμβάλλουν στην πρόοδο της υγειονομικής περίθαλψης χωρίς φόβο κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εξασφάλιση συνεχούς τροφοδοσίας
Οι ιατρικές πρακτικές βασίζονται στην τεχνολογία για την εξασφάλιση αποτελεσματικών λειτουργιών και υψηλής ποιότητας φροντίδας ασθενών. Ωστόσο, οι απειλές στον κυβερνοχώρο μπορούν να διαταράξουν κρίσιμα συστήματα και να οδηγήσουν σε διακοπές της υπηρεσίας ή ακόμα και σε κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Εφαρμόζοντας μέτρα ασφάλειας πληροφορικής, οι ιατρικές εγκαταστάσεις μπορούν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της περίθαλψης μειώνοντας τον κίνδυνο περιστατικών στον κυβερνοχώρο. Τα τακτικά αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, τα σχέδια αποκατάστασης καταστροφών και τα πλεονάζοντα συστήματα προστατεύουν από την απώλεια δεδομένων και επιτρέπουν την ταχεία ανάκτηση των υπηρεσιών σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης ή αστοχίας συστήματος.

Συμμόρφωση
Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο, όπως ο νόμος περί φορητότητας και λογοδοσίας ασφάλισης υγείας (HIPAA) στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να προστατεύουν τα δεδομένα των ασθενών. Οι ιατρικές πρακτικές που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανονισμούς μπορεί να υποστούν σοβαρές κυρώσεις και ζημιά στη φήμη τους. Η εφαρμογή ισχυρών μέτρων κυβερνοασφάλειας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, προστατεύει τα δεδομένα των ασθενών και μειώνει τον κίνδυνο κυρώσεων για μη συμμόρφωση.

Σε ένα ολοένα και πιο ψηφιακό τοπίο υγειονομικής περίθαλψης, οι ιατρικές πρακτικές πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία της εφαρμογής μέτρων ασφάλειας ΤΠ για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των ασθενών, την πρόληψη παραβίασης δεδομένων, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, τη συνέχεια της περίθαλψης και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Επενδύοντας σε μια ισχυρή υποδομή κυβερνοασφάλειας, τα ιατρικά ιδρύματα μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των ασθενών, να μετριάσουν πιθανούς κινδύνους και να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας σε ένα ασφαλές και ασφαλές περιβάλλον.

Οι οδηγίες ασφαλείας KBV

Η Πολιτική Ασφαλείας της KBV τονίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες των ασθενών πρέπει να προστατεύονται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια για να περιοριστεί η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Για να επιτευχθεί αυτό, μια ιατρική εταιρεία πρέπει να λάβει μέτρα για την ασφάλεια και τον έλεγχο της πρόσβασης στα δεδομένα.

Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει μια σειρά από πολιτικές και διαδικασίες, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων ασθενών, επιβολή διαδικασιών ελέγχου ταυτότητας ή τήρηση εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών για την ασφαλή διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.

IT Sicherheitsrichtlinie bei Ärzten

Προστατέψτε την ιατρική σας επιχείρηση

Μιλήστε με τους ειδικούς μας και μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τώρα λογικά μέτρα ασφάλειας πληροφορικής.

Επικοινωνία